MODEL 720: DECLARACIÓ DE BÉNS I DRETS A L'ESTRANGER

 

El proper 1 d'abril finalitza el termini per a la presentació de la Declaració Informativa Anual sobre Béns i Drets situats a l’estranger, model 720, corresponent a l’any 2018.


La declaració està formada per tres blocs d’informació diferents:


1. Informació sobre comptes bancaris situats a l’estranger en els quals la persona figuri com a titular, beneficiari o autoritzat.


2. Informació sobre valors o drets representatius de la participació en el capital d’entitats jurídiques (accions/participacions), assegurances, dipositats o situats a l’estranger.


3. Informació sobre béns immobles situats a l’estranger.

 


La declaració s’haurà de presentar en qualsevol de les següents situacions:


-    Per primera vegada: si durant l’exercici 2018 s’ha adquirit algun bé o dret relacionat amb qualsevol dels tres blocs, sempre que el valor conjunt del bloc excedeixi 50.000 €.

 

-    Si s’ha presentat en un any previ, només s’haurà de tornar a presentar si l’import global d’algun dels blocs d’informació ha augmentat en més de 20.000 € d’increment, o si hi ha pèrdua de la condició de titular de qualsevol bé o dret que es va declarar (per exemple, venda d’immobles, cancel·lació de comptes...)

 

 

En cas que hi hagi obligació de presentar, us agrairíem que contactéssiu amb nosaltres per tal de requerir-vos la documentació necessària per poder fer la declaració.

 

Departament Fiscal