IVA I IRPF: DESPESES DEDUÏBLES DE L'ACTIVITAT ECONÓMICA

 
NORMATIVA I CRITERIS DE L’ADMINISTRACIÓ
 
 
 
REQUISITS FORMALS PER A LA DEDUCCIÓ DE QUALSEVOL DESPESA I EL SEU IVA
 
 
Han de ser despeses vinculades a l’activitat econòmica que es realitza i han de ser registrades comptablement en el corresponent llibre de despeses. Despeses vinculades són les que guarden una relació directa amb l’obtenció dels rendiments.
 
 
Només podran exercitar el dret a la deducció de l’IVA suportat els empresaris que estiguin en possessió del document justificatiu, entenent-se com a tal la factura original que compleixi tots els requisits d’identificació de l’expedidor, identificació del destinatari, numeració, data, descripció i detall dels imports i impostos. Per a la deducció de l’IVA, no seran vàlids els rebuts, tiquets, albarans, etc. 
 
 
 
IVA I IRPF: DESPESES DE DESPLAÇAMENT (bitllets de transport, peatges, pàrquings, etc.)
 
 
S’admeten com a despeses deduïbles sempre que:
 
 
•El motiu del viatge estigui relacionat amb l’activitat empresarial.
 
 
•Que existeixin factures justificatives de les despeses.
 
 
•Existeixi un full de despeses que especifiqui el motiu del viatge i se’n conservi prova objectiva (correus de confirmació de visites, contractes, etc.). En el següent link trobareu un model que us pot servir de referència. 
 
 
 
IRPF: VEHICLES I DESPESES ASSOCIADES (combustible, manteniments, assegurances, etc.)
 
 
 
•Només s’admeten com a despeses en el cas d’aquells autònoms que es dediquin a activitats de transport de viatgers, mercaderies, ensenyament de conductors o activitats comercials (agents comercials i representants).
 
•La resta d’autònoms no podran deduir-se aquestes despeses.
 
 
 
IVA: VEHICLES I DESPESES ASSOCIADES (combustible, manteniments, assegurances, etc.)
 
 
 
•Serà deduïble l’IVA dels vehicles i despeses associades d’aquells autònoms que es dediquin a activitats de transport de viatgers, mercaderies, ensenyament de conductors o activitats comercials (agents comercials i representants).
 
 
•La resta d’autònoms només es podran deduir fins a un 50% de l’IVA sempre que es pugui demostrar que s’utilitza el vehicle per a l’activitat econòmica.
 
 
L’adquisició d’un cotxe en renting està subjecte a les mateixes limitacions.
 
 
 
IRPF: DESPESES DE MANUTENCIÓ I ESTADA (RESTAURACIÓ I HOSTELERIA)
 
 
Perquè les despeses tinguin la consideració de deduïbles en IRPF han de: 
 
 
1. Contribuir a l’obtenció d’ingressos. 
2. Estar justificades mitjançant factura o tiquet.
3. Han de pagar-se mitjançant targeta o transferència.
4. Estar registrades.
 
 
Aquestes despeses seran deduïbles amb els següents límits quantitatius
 
 
a) En cas que s’hagi pernoctat en municipi diferent al lloc de treball o lloc de residència:
 
 
- Les despeses d’estada seran deduïbles per l’import que es justifiqui.
 
- Les despeses de manutenció seran deduïbles fins a 53,34 euros diaris si corresponen a desplaçaments dins del territori espanyol, o 91,35 euros diaris si corresponen a desplaçaments en territori estranger.
 
 
b) En cas que no hi hagi pernocta, seran deduïbles les despeses de manutenció fins a 26,67 euros diaris si el desplaçament es dins de territori espanyol, i 48,08 euros diaris per desplaçaments en territori estranger.
 
 
Només seran deduïbles els àpats amb clients si es posseeix factura completa a nom de l’empresa i es pot demostrar que es tracta d’una despesa de representació o relacions públiques que contribueix a l’obtenció d’ingressos. 
 
 
 
IVA: DESPESES DE MANUTENCIÓ I ESTADA (RESTAURACIÓ I HOSTELERIA)
 
 
 
•No podran ser objecte de deducció les quotes suportades en la utilització de serveis d’hostaleria i restauració.
 
 
 
•Tampoc són deduïbles les quotes per despeses d’atenció a clients, excepte en regals d’objectes publicitaris.
 
 
IRPF: MUTUA DE SALUT
 
 
Les primes d’assegurança mèdica satisfetes pel contribuent, en la part corresponent a la seva pròpia cobertura i a la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb ell, seran deduïbles en IRPF fins el límit màxim de 500 euros per cada una de les persones assenyalades anteriorment o de 1500 euros per cada una d’elles en cas de discapacitat.
 
 
 
IRPF: DESPESES DE SUBMINISTRAMENT DE L’HABITATGE HABITUAL
 
 
•En els casos en què el contribuent utilitzi una part del seu habitatge habitual com a lloc de desenvolupament de la seva activitat econòmica, seran deduïbles les despeses de subministraments (aigua, llum, gas, telefonia, Internet...) fins a un 30% de la part proporcional de metres quadrats de l’habitatge que hagin declarat afectes a l’activitat, sempre que el titular del subministrament sigui el propi empresari autònom.
 
 
•S’ha de fer una declaració censal (model 036) informant a Hisenda la part de l’habitatge habitual que queda afecta a l’activitat.
 
 
El procediment per calcular l'import deduïble d'aquestes despeses es mostra a través del següent exemple:
 
La residència habitual d'un contribuent té 100 m². El contribuent afecta a l'activitat econòmica que desenvolupa 40 m². Les despeses anuals per subministraments ascendeixen a 2.000 euros.
 
Proporció de la residència habitual afecta: 40 m² / 100 m² = 40%
 
Percentatge de deducció = 30% x 40% = 12%
 
Despeses deduïbles: 2.000 € x 12% = 240 €    
 
 
Departament Fiscal