ELECCIONS DEL 21 DE DESEMBRE: INSTRUCCIONS PER A LA PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS

 

El proper dijous 21 de desembre del 2017 hi ha convocades eleccions al Parlament de Catalunya. En data 1 de desembre s’ha publicat l’Ordre ESS/1169/2017, per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya.

 

A continuació indiquem la regulació dels permisos laborals per a la participació de les persones treballadores en el dia de les eleccions:

 

Pels electors: les empreses hauran de concedir als treballadors un permís, de com a màxim,  4 hores dins de la jornada laboral, sempre i quan la jornada coincideixi amb l’horari de la votació (de 9h a 20h). És un permís de caràcter no recuperable i retribuït.

 

El permís varia en funció del número d’hores que coincideix amb la jornada laboral:

 

?Si la jornada no coincideix o coincideix un màxim de 2 hores: no s’ha de concedir cap permís retribuït.


?Si la jornada coincideix entre 2 i 4 hores: s’ha de concedir un permís retribuït de 2 hores.


?Si la jornada coincideix més de 4 hores: s’ha de concedir un permís retribuït de 4 hores com a màxim.

 

En el cas de les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual, la duració del permís indicat s’ha de reduir, de forma proporcional.

 

La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació és potestat de l’empresari.

 

L’empresa disposa del dret a sol·licitar, al treballador, l’acreditació que ha gaudit del permís per exercir el dret al sufragi.

 

Pels membres de la mesa electoral: les empreses hauran de concedir als treballadors que tinguin la condició de membres de la mesa electoral o interventors, el permís corresponent a la jornada de treball completa més un permís de les 5 primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior. 

 

Les empreses també concediran un permís retribuït durant la jornada completa del dijous 21 de desembre, i de caràcter no recuperable, a les persones treballadores que acreditin la condició d’apoderats.

 

Si alguna de les següents persones: membres de la mesa electoral, interventors o apoderats hagués de treballar en el torn de nit el dia immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresari, a petició de la persona interessada, ha de canviar-li el torn a fi que pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

 

Els suplents tenen dret al permís retribuït per presentar-se al col·legi electoral i comprovar si s’han de quedar. 

 

Les hores vinculades al permís retribuït per part del treballador per exercir el vot estan establertes com a límits màxims, sent totalment viable utilitzar menys hores de les estipulades i, per tant, veure’s afectada en menor mesura la jornada laboral.

 

Departament Laboral