NOVETAT MODEL 184: NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ 30 DE GENER

 

La principal novetat del model 184, declaració anual de les entitats en règim d'atribució de rendes (Comunitats de Béns, SCP i altres entitats sense personalitat jurídica), és que el termini de presentació, que en els últims anys era el 28 febrer, s’avança al 30 de gener a partir d’aquest any 2018*

 

És per això que us recordem breument la documentació que caldria que ens féssiu arribar abans del 19 de gener per tal de poder preparar i presentar dins de termini aquest model informatiu.

 

Per a les Comunitats de Béns necessitem:

 

1.Rebut de l’IBI (contribució) corresponent a l’exercici 2017.

 

2.Rebuts d’hipoteca o de préstec, o certificat dels interessos i amortitzacions pagades durant l’exercici 2017 (ens calen els 12 rebuts de tot l’exercici 2017).

 

3.Comprovants, factures o rebuts d’altres despeses de manteniment o tributs locals que vagin a càrrec de la Comunitat de Béns (per exemple, factures de reparació que s’hagin fet en el local, rebuts de les taxes d’escombraries, gual, etc. sempre i quan aquests vagin a nom de la Comunitat de Béns).

 

IMPORTANT: En cas de tenir més d’un local, especificar clarament a quin local correspon cada despesa.

 

 

Per a les SCP o altres entitats necessitem:

 

1.Compte d’explotació o compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2017 (aquells que ho passen a llibres, només ens han de portar els llibres) 

 

Així mateix, aquelles entitats a les quals no els fem nosaltres el model 390 (resum anual de l’IVA) també ens n’haurien de fer arribar una còpia, per tal de poder veure el total d’ingressos de l’exercici 2017.

 

Us recordem que el termini per poder-nos fer arribar la documentació és el proper 19 de gener del 2018.

 

*A l’empara de la Llei General Tributària, la no presentació de la citada declaració pot comportar una sanció.

 

Departament fiscal