NOVETATS LABORALS: REIAL DECRET LLEI 6/2019 I 8/2019

 
 
A continuació us informem, de forma resumida, de les novetats laborals que s’han aprovat amb els textos legals Reial decret llei 6/2019 i Reial decret llei 8/2019, publicats en data 7 i 12 de març del 2019, respectivament.
 
 
 
Les principals novetats del Reial decret llei 8/2019 són:
 
 
1) REGISTRE DE JORNADA:
 
 
L’empresa ha de portar un registre de jornada que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i fi de la jornada de treball de cada treballador/a, així com la indicació de les hores ordinàries, les complementàries i les hores extraordinàries.
 
 
S’ha d’entregar al treballador/a una còpia del registre mensual i l’empresari l’ha de conservar durant 4 anys.
 
 
L’obligació del registre de jornada és per a tots els treballadors/es i entra en vigor el dia 12 de maig del 2019.
 
 
En cas d’incompliment del registre de jornada, la infracció és qualificada de Greu i la sanció aplicable és, segons criteri d’Inspecció, d’entre 626 i 6.250 euros
 
 
2) BONIFICACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL:
 
 
Bonificació per contractació laboral de persones aturades i inscrites a l’atur durant més de 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació:
 
 
• Bonificació mensual (homes) 108,33 €/mes durant 3 anys.
• Bonificació mensual (dones)  125 €/mes durant 3 anys.
 
 
S’ha de mantenir l’ocupació del  treballador/a durant 3 anys i mantenir el nivell d’ocupació de tota la plantilla durant 2 anys. L’incompliment suposa el reintegrament de la bonificació.
 
 
 
 
Les principals novetats del Reial decret llei 6/2019 són:
 
 
1) PROTECCIÓ PER NAIXEMENT I CURA DE MENOR DE L’ALTRE PROGENITOR (PATERNITAT):
 
 
A partir de l’01/04/2019: 8 setmanes de prestació de paternitat. Dues setmanes es gaudiran de forma ininterrompuda i immediata al part. Les 6 setmanes restants es podran distribuir, previ acord amb l’empresa, en períodes setmanals, de forma acumulada o interrompuda, a temps complet o parcial, des de la fi de les 2 setmanes fins que el fill/a tingui 12 mesos.
 
 
A partir de l’01/01/2020: 12 setmanes de prestació de paternitat. Quatre setmanes es gaudiran de forma ininterrompuda i immediata al part. Les 8 setmanes restants es podran distribuir, previ acord amb l’empresa, en períodes setmanals, de forma acumulada o interrompuda, a temps complet o parcial, des de la fi de les 4 setmanes fins que el fill/a tingui 12 mesos.
 
 
A partir de l’01/01/2021: 16 setmanes de prestació de paternitat. Sis setmanes es gaudiran de forma ininterrompuda i immediata al part. Les 10 setmanes restants es podran distribuir, previ acord amb l’empresa, en períodes setmanals, de forma acumulada o interrompuda, a temps complet o parcial, des de la fi de les 6 setmanes fins que el fill/a tingui 12 mesos.
 
 
Aquest dret és individual de la persona treballadora i no es pot transferir a l’altre progenitor.
 
 
S’han suprimit els 2 dies de permís retribuït per naixement de fill/a.
 
 
2) PLA D’IGUALTAT:
 
 
Les empreses de més de 50 treballadors/es estan obligades a elaborar i aplicar un Pla d’Igualtat (fins ara només era obligatori per a les empreses de més de 250 treballadors/es).
 
 
Les empreses estan obligades a inscriure els seus Plans d’Igualtat en el Registre de Plans d’Igualtat.
 
 
Període transitori
 
 
• Les empreses que tinguin de 50 a 100  treballadors/es disposaran d’un període de 3 anys per aprovar el Pla d’Igualtat.
 
• Les empreses que tinguin de 101 a 150  treballadors/es disposaran d’un període de 2 anys per aprovar el Pla d’Igualtat.
 
• Les empreses que tinguin de 151 a 250 treballadors/es disposaran d’un període d’1 any per aprovar el Pla d’Igualtat.
 
 
En cas d’incompliment del Pla d’Igualtat, la infracció és qualificada de Greu i la sanció aplicable és, segons criteri d’Inspecció, d’entre 626 i 6.250 euros
 
 
L’empresari estarà obligat a portar un registre amb els valors mitjos salarials de la plantilla, disgregats per sexe i distribuïts per grups, categories professionals o llocs de treball d’igual valor.
 
 
Els treballadors/es tenen dret a sol·licitar l’adaptació de la durada i distribució de la jornada de treball per fer efectiu el dret a la conciliació de la vida familiar i laboral. Aquesta adaptació i distribució ha de ser raonable i proporcionada a les necessitats de la persona treballadora i de l’empresa.
 
 
 
Departament Laboral