MESURES EXTRAORDINÀRIES DE CARÀCTER FISCAL ARREL DEL CORONAVIRUS

 
Per la present us informem de les mesures fiscals extraordinàries aprovades pel Govern central arrel de l’Estat d‘alarma declarat i els seus efectes econòmics.
 
 
1) SUSPENSIÓ DELS TERMINIS EN ÀMBIT TRIBUTARI: s’adopten mesures per suspendre tràmits en l’àmbit tributari i que suposen que el venciment de determinades liquidacions i finalització de terminis per atendre actes administratius, queda ajornat temporalment tal i com es detalla a continuació:
 
 
a) Totes aquelles actuacions en curs i que no han vençut el dia 18 de març de 2020, s’amplia el seu venciment fins el dia 30 d’abril, i aquest ajornament afecta a:
 
 
- Pagament de liquidacions tributàries emeses per l’Administració Tributària.
- Els venciments dels aplaçaments i fraccionaments d’impostos.
- Atenció de requeriments, diligències d’embargament, o presentació d’escrits d’al·legacions.
 
 
b) Actuacions notificades a partir del dia 18/03/2020, s’ajorna el termini fins el 20 de maig. Fa referència als actes relacionats en el punt anterior a).
 
 
NOTA: No hi ha cap mesura en relació al termini per presentar autoliquidacions, per la qual cosa es manté el període mensual (cada 20 o 30 de cada mes) i trimestral (de l’1 al 20 d’abril). Així mateix no hi ha cap mesura de canvi en relació al Subministre d’Informació Immediata de l’I.V.A. (S.I.I.)
 
 
2) APLAÇAMENTS DE DEUTES TRIBUTARIS PER A PYMES (facturació l’any 2019 inferior a 6M€) I AUTÒNOMS: es flexibilitzen les mesures per sol·licitar l’aplaçament per pagar liquidacions tributàries i autoliquidacions del 1r trimestre, per exemple, IVA (model 303),  retencions (model 111 i 115), pagaments a compte de l’Impost de Societats (model 202), i els mensuals fins el mes d’abril, destacant les següents novetats:
 
 
a. El termini per pagar serà de 6 mesos.
b. Els tres primers mesos no es meritaran interessos.
c. Es permet aplaçar retencions i pagaments fraccionats.
 
 
3) CERTIFICATS ELECTRÒNICS CADUCATS O PER CADUCAR EN BREU: es permet l’ús dels certificats caducats; s’aconsella utilitzar el navegador FireFox. 
 
 
4) MESURES A CATALUNYA: estem pendents de la publicació del Decret al DOGC que regularà mesures a nivell dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya. En tot cas, es tractarà d’una regulació en la suspensió dels procediments actuals i ajornament de terminis de presentació.
 
 
La present circular s’ha preparat amb les mesures aprovades a dia d’avui i, a causa de la situació d’excepcionalitat actual, no descartem que es produeixin nous canvis en aquest àmbit, canvis que us anirem informant en tot moment a través de comunicats, com la present circular, i a través de la nostra pàgina web.
Per a qualsevol aclariment no dubteu a contactar amb el despatx ja sigui telefònicament o via correu electrònic.
 
 
Departament fiscal