PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE PELS TREBALLADOS D’EMPRESES NO ESSENCIALS

 

 

A continuació us detallem el què disposa el Reial Decret-Llei 10/2020 de 29 de març, en el qual es regula el permís retribuït recuperable pels treballadors de les empreses no essencials.

 

Els aspectes més rellevants són:

 

Els treballadors que no realitzin activitats essencials no hauran de prestar els seus serveis des del dia 30 de març fins el dia 9 d’abril del 2020, ambdós inclosos. Durant aquests dies percebran el seu salari íntegre amb normalitat.

 

Una vegada finalitzat l’estat d’alarma, les empreses disposaran fins el dia 31 de desembre del 2020 perquè els treballadors que hagin gaudit d’aquest permís retribuït, puguin recuperar les hores de treball, segons acord amb la negociació col·lectiva, o bé, amb els propis treballadors.

 

Aquest permís no retribuït NO serà d’aplicació a:

 

-Als treballadors que estiguin en situació d’incapacitat temporal.

-Als treballadors de les empreses que desenvolupin activitats essencials, és a dir:

 

1) Als treballadors de les empreses dedicades a les activitats regulades a l’art. 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 i 18 del RD 463/2020, que són les que fan referència als béns de primera necessitat: aliments, begudes, farmàcies, etc.

 

2) Als treballadors de les empreses que participen en la cadena de subministrament del mercat i el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns de primera necessitat: aliments, begudes, productes higiènics, sanitaris i farmacèutics, permetent la distribució dels mateixos des de l’origen fins als establiments.

 

3) Als treballadors que presten serveis en les activitats de l’hostaleria i restauració que facin serveis d’entrega a domicili.

 

4) Als treballadors que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris.

 

5) Als treballadors imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips y materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats considerades essencials recollides en aquesta relació.

 

6) Als treballadors de les empreses per assegurar el manteniment dels mitjans de transport, que es continuen desenvolupant des de l’estat d’alarma.

 

7) A les forces armades, cossos de seguretat i treballadors d’empreses de seguretat privada. Així com a les persones indispensables per al manteniment del material y equip de les forces armades.

 

8) Als treballadors dels centres sanitaris i d’atenció a la gent gran i amb situació de dependència.

 

9) Als treballadors de centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.

 

10) Als treballadors que presten serveis a mitjans de comunicació, així com la seva impressió i distribució.

 

11) Als treballadors d’empreses de serveis financers, assegurances i d’inversió.

 

12) Els treballadors d’empreses de telecomunicacions, audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions necessàries per al seu correcte funcionament.

 

13) Les persones que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció a les víctimes de violència de gènere.

 

14) Les persones que treballen com a advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel RD 463/2020 del 14 de març.

 

15) Als treballadors que presten serveis en assessories legals, gestories administratives i serveis de prevenció de riscos laborals en qüestions urgents.

 

16) Les persones que presten serveis en les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.

 

17) Als treballadors dels serveis de neteja i manteniment, reparació d’averies urgents, així com els que presten serveis de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, de residus sòlids urbans i d’aigües residuals.

 

18) Les persones que treballin en Centres d’Acollida a Refugiats i en Centres d’Estada Temporal d’Immigrants.

 

19) Les persones que treballin en activitats d’abastiment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d’aigua.

 

20) Les persones que siguin indispensables per a la previsió de serveis meteorològics i per al manteniment, vigilància i control de processos operatius.

 

21) Els treballadors del servei postal.

 

22) Les persones que prestin serveis en el sector de la importació i subministrament de material sanitari, així com les empreses de logística, transport, emmagatzematge i trànsit duaner.

 

23) Les persones que treballen en la distribució i entrega de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o per correspondència.

 

24) Als treballadors que ja presten els serveis a distància.

 

25) Qualsevol altre treballador que presti serveis que hagin estat considerats essencials.

 

Les empreses podran establir el mínim de treballadors imprescindibles per mantenir l’activitat indispensable.

 


Departament Laboral