MESURES DE CARÀCTER FISCAL RDL 15/2020

 

 

El dia 22 d‘abril es va publicar al BOE el RDL 15/2020 que regula diverses mesures de caràcter fiscal que procedim a exposar a continuació:

 

1) Aplicació del tipus del 0% d’IVA per a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari relacionat en l’annex del RDL, que es documentarà en factura com si d'operacions exemptes es tractés, amb les següents característiques:


-Aplicable a operacions realitzades entre el 23 d'abril i el 31 de juliol d'aquest any.
-Els destinataris han de ser entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social. 
-Aquestes operacions no limiten el dret a deduir, per tant no afecta a la regla de la prorrata.

 

2) Reducció del tipus d’IVA del 21% al 4% a les vendes de llibres, revistes i periòdics electrònics que, a l’igual com els de paper, no continguin fonamentalment publicitat, alhora que s'incrementa del 75% al 90% el percentatge dels ingressos que la publicitat ha de proporcionar a l'editor perquè s'apliqui el tipus general.

 

3) Opció de canvi de modalitat del 1r pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats (model 202) de 2020: per a entitats amb volum d’operacions inferiors a 600.000 € durant l’exercici anterior, es permet passar a la modalitat de càlcul segons el resultat del propi exercici. 


-En cas d’optar pel canvi,  s’ha de formalitzar en el model 202 que es presenta fins el dia 20 de maig.
-No aplicable per a grups fiscals a efectes d’Impost de Societats i IVA.

 

4) El mateix canvi de modalitat, però respecte del 2n pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats (model 202) de 2020, a presentar entre l’1 i el 20 d’octubre, per a entitats amb volum d’operacions superiors a 600.000 € i que no superin els 6.000.000 € durant l’exercici anterior.


-Es podran deduir el 1r pagament.
-No aplicable per a grups fiscals a efectes d’Impost de Societats i IVA.

 

5) Per a empresaris en estimació objectiva de l'IRPF (mòduls) es permet que la renúncia tàcita a aquest règim, feta presentant el model 130 del 1r trimestre en termini (fins el 20 de maig), tingui efectes només per a 2020. Aplicable també als règims especials d’IVA.

 

6) Per a empresaris en estimació objectiva de l'IRPF (mòduls) i en règim simplificat d’IVA, que no vulguin renunciar a aquests règims, el càlcul dels imports dels models 131 i 303 de mòduls no tindrà en compte els dies de vigència de l’estat d’alarma.

 

Departament Fiscal