CIRCULAR RD 11/2021: PRÒRROGA D'ERTOS

 

El passat 28 de maig es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 11/2021 de mesures urgents en defensa de l’ocupació, mitjançant el qual es prorroguen els expedients de suspensió de contractes fins el 30 de setembre del 2021.

 

A continuació us exposem els principals punts en matèria laboral que es recullen en el present RDL i que són d’interès per a les empreses en relació als seus treballadors.

 

Es prorroguen de forma automàtica els ERTOs de força major fins el 30/09/2021. 

 

-Les empreses que pertanyin a sectors ultraprotegits i la seva cadena de valor (sectors amb un elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d’ocupació i una reduïda taxa de recuperació d’activitat -activitats previstes a l’annex que us enllacem) quedaran exonerades entre 01/06/2021 i 30/09/2021 amb els següents percentatges a nivell de cotització a la Seguretat Social:

 

1. Respecte les persones treballadores afectades per l’expedient de regulació temporal que reiniciïn la seva activitat a partir de l’01/06/2021 o que l’haguessin reiniciat des de l’entrada en vigor del Reial Decret 18/2020 de 12 de maig de 2020, respecte dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir de l’01/06/2021: exoneració del 95% de l’aportació empresarial meritada de juny a setembre si l’empresa té menys de 50 treballadors; o del 85% si l’empresa té més de 50 treballadors.

 

2. Respecte els treballadors que tinguin les seves activitats suspeses entre 01/06/2021 i 30/09/2021, s’aplicarà pels períodes i percentatges afectats per la suspensió, una exoneració del 85% a la Seguretat Social de juny a agost, i del 70% el mes de setembre, per les empreses de menys de 50 treballadors. I per les empreses de més de 50 treballadors, l’exoneració serà del 75% els mesos de juny a agost, i del 60% el setembre.

 


-Els ERTOs de les empreses que no pertanyin als sectors ultra protegits també es prorrogaran automàticament i podran acollir-se a les següents exoneracions de la Seguretat Social:

 

1. Respecte les persones treballadores d’aquestes empreses que tinguin activitats suspeses, i pels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, l’exempció respecte l’aportació empresarial meritada els mesos de juny i juliol serà del 85%, i del 75% els mesos d’agost i setembre, quan l’empresa tingui menys de 50 treballadors. Quan l’empresa tingui més de 50 treballadors, l’exoneració serà del 75% els mesos de juny i juliol, i del 65% els mesos d’agost i setembre.

 


-Pels ERTOs per impediment per restriccions administratives, l’exoneració a la Seguretat Social serà del 100% per a les empreses de menys de 50 treballadors i del 90% per a les empreses de més de 50 treballadors.

 

 

S’estén fins el 30/09/2021 la suspensió dels contractes temporals i la prohibició d’acomiadar per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb la COVID.

 


No podran realitzar-se hores extraordinàries, establir-se noves externalitzacions d’activitat, ni realitzar noves contractacions, siguin directes o indirectes, durant l’aplicació dels ERTOs. En el cas que es vulgui fer alguna de les accions descrites, s’hauria de renunciar expressament a l’ERTO per no incórrer en responsabilitats ni sancions.

 


Les empreses que s’acullen a les exoneracions de quotes a la Seguretat Social quedaran compromeses a un nou període de 6 mesos de salvaguarda de l’ocupació. En el cas que l’empresa ja tingués un compromís de salvaguarda, aquest nou s’iniciaria quan hagi finalitzat el primer.

 


Si arribés el moment en el qual la vostra activitat professional estigués afectada per impediments o limitacions que vinguessin imposades per les autoritats competents, us poseu en contacte amb nosaltres per poder-vos assessorar de l’expedient que s’ha de dur a terme.

 

Departament laboral