CIRCULAR CESSAMENT ACTIVITAT AUTÒNOMS

 
En data 28 de maig del 2021 es va publicar el Reial Decret Llei 11/2021,  en el qual es prorroguen i regulen les noves mesures de suport per cessament d’activitat pels treballadors autònoms (CATA).
 
 
A continuació procedim a exposar-vos els beneficis i ajudes que es recullen en el present RDL i que són d’interès pels autònoms que ho necessitin:
 
 
1. Els autònoms que eren beneficiaris i que han percebut fins el dia 31/05/2021 alguna de les prestacions de Cessament Activitat Autònoms (CATA) dels articles 6 i 7 del RD Llei 2/2021, tindran dret automàticament a l’exempció de la quota en:
 
 
-90% cotitzacions rebut juny 2021.
-75% cotitzacions rebut juliol 2021.
-50% cotitzacions rebut agost 2021.
-25% cotitzacions rebut setembre 2021.
 
 
Aquestes exempcions s’aplicaran automàticament per la TGSS, sempre i quan no es demani cap de les prestacions declarades a continuació.
 
 
2. S’han regulat 4 prestacions de Cessament Activitat que poden sol·licitar els autònoms que compleixin els requisits. Les prestacions són:
 
 
A-Prestació extraordinària de cessament d’activitat pels treballadors autònoms afectats per suspensió temporal TOTAL l’activitat a conseqüència d’una resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19 (article 6).
 
 
Requisits:
-Afiliats i d’alta en el Règim Especial de la SS dels treballadors per compte propi o autònoms, mínim 30 dies abans de l’inici de la suspensió.  
-Estar al corrent de pagament, o bé, invitació al pagament.
 
 
Sol·licitud
-S’haurà de sol·licitar dins els primers 21 dies naturals següents a l’entrada en vigor de la resolució de tancament d’activitat. 
-Si la sol·licitud es presenta fora de termini el dret a la prestació s’iniciarà el dia de la sol·licitud. 
 
 
Quantia de la prestació:
-70% de la base mínima de cotització.
-Reducció a un 40% quan 2 o més membres de la unitat familiar tinguin dret a aquesta prestació.
 
 
Durada
Tindrà una durada màxima de 4 mesos, finalitzant l’últim dia del mes en el qual s’acordi l’aixecament de les mesures o el 30/09/2021, si aquest fos anterior. 
 
 
Efectes:
Exoneració del pagament de la quota d’autònoms durant el període en el qual l’activitat romangui suspesa, des del primer dia del mes que s’adopti la mesura de tancament d’activitat fins l’últim dia del mes següent a l’aixecament de la mesura o fins el 30/09/2021, si aquesta última data és anterior.
 
 
Incompatibilitats
-Treball per compte d’altri si els ingressos superen 1,25 vegades l’import del SMI (1.385,42€ amb pagues extres incloses).
-Realització d’una altra activitat per compte propi. 
-Percepció de rendiments procedents de l’activitat de la societat. 
-Percepció d’una prestació de Seguretat Social, excepte les que ja es venien percebent si són compatibles. 
 
 
B-Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a treballadors autònoms que venien cobrant la prestació cessament article 6 o 7 del RD Llei 2/2021, i que no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista l’article 7 d’aquest RD Llei 11/2021 (article 8).
 
 
Requisits
-Estar donat d’alta i al corrent de pagament de les cotitzacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms com a treballador per compte propi des d’abans de l’1 d’abril del 2020. 
-No tenir rendiments nets superiors a 6.650€, durant el segon i tercer trimestre del 2021.
-Acreditar en el 2n i 3r trimestre del 2021 uns ingressos inferiors als del primer trimestre del 2020
 
 
Durada i sol·licitud
Tindrà una durada de 4 mesos a comptar des del 01/06/2021, sempre que la sol·licitud es presenti dins els primers 21 dies naturals de juny. 
 
Si es presenta passat el 21/06/2021, els efectes quedaran fixats el primer dia del mes següent a la presentació de la sol·licitud i la seva durada no podrà excedir del 30/09/2021.
 
 
Quantia prestació
-50% de la base mínima de cotització que correspongui pel tipus d’activitat.
-Reducció a un 40% quan dos o més membres de la unitat familiar tinguin dret a aquesta prestació.
 
 
Incompatibilitats
-Percepció d’una retribució per treball per compte d’altri.
-La realització d’una altra activitat per compte propi. 
-La percepció de rendiments procedents de l’activitat de la societat.
-Percepció d’una prestació de la Seguretat Social, excepte aquella que es vingués percebent i fos compatible amb l’activitat. 
-Si es compleix amb els requisits del article 7 d’aquest RD Llei 11/2021.
 
 
Efectes:
El treballador autònom durant la vigència de la prestació haurà d’ingressar la totalitat de les cotitzacions a la TGSS. La mútua abonarà al treballador, juntament amb la prestació, l’import de les cotitzacions per contingències comunes.  
 
 
A partir del 01/01/2022 es revisaran totes les resolucions provisionals adoptades. Es podrà renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 30/09/2021.
 
 
C-Prestació Cessament Activitat compatible amb el treball per compte propi (article 7).
 
 
Requisits:
-Autònoms que venien percebent la prestació anterior de l’article 7 del RD Llei 2/2021 i compleixen amb els dos requisits següents d’ingressos.
-Tenir el 2n i 3r trimestres del 2021 una reducció dels ingressos de més del 50% en comparació al  2n i 3r trimestre del 2019.
-No tenir durant el 2n i 3r trimestre del 2021 uns rendiments nets superiors a 7.980€.
 
 
Quantia
-70% de la base de cotització que correspongui pel tipus d’activitat.
-En cas de pluriactivitat es cobrarà el 50% de cada activitat.
 
 
Durada
Podrà percebre’s com a màxim fins el 30/09/2021. 
A  partir  del 31 de maig del 2021 només es podrà continuar percebent aquesta prestació si concorren tots  els requisits de l’article 330 LGSS. 
 
 
Sol·licitud:
La prestació tindrà efectes a 01/06/2021 si es sol·licita dins els primers 21 dies naturals de juny, sinó tindrà efectes a partir de l’endemà de la presentació de la sol·licitud. 
 
 
Ingrés de les cotitzacions:
El treballador autònom durant la vigència de la prestació haurà d’ingressar la totalitat de les cotitzacions a la TGSS. La mútua abonarà al treballador, juntament amb la prestació, l’import de les cotitzacions per contingències comunes.  
 
 
Compatibilitats:
La prestació podrà ser compatible amb el treball per compte aliè si la suma dels ingressos nets procedents del treball per compte propi i aliè, no superen 2,2 vegades el SMI. I aquests ingressos per compte aliè no poden superar 1,25 vegades el SMI.
 
 
El treballador autònom podrà renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 30/09/2021, amb efectes del mes següent a la comunicació.
 
 
Si sou treballadors autònoms i us trobeu en situació de suspensió o disminució de l’activitat i reducció dels ingressos, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us assessorarem.
 
 
Departament laboral