NOU AJUT DE LA GENERALITAT

 

 

Us informem que la Generalitat de Catalunya ha convocat un nou ajut per al recolzament a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19, destinat a satisfer el deute pendent i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos pendents de pagament meritats entre 01.03.2020 i 31.05.2021, procedents de contractes  anteriors al 13.03.2021, pagant en primer lloc els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i si procedeix, reduint el nominal de deute bancari prioritzant el que estigui garantit amb aval públic. Aquests deutes s’hauran de justificar més endavant.

 

Les sol·licituds es poden presentar des d’avui, 21 de juny, i fins el dia 30 de juny a les 15h; l’ordre d’entrada de les inscripcions no es tindrà en compte per l’atorgament dels ajuts.

 

El tràmit es fa a través del sistema d’inscripció prèvia i poden sol·licitar aquestes ajudes les persones empresàries o professionals i empreses que:

 

-Tinguin domicili fiscal a Catalunya.
-Realitzin alguna de les activitats incloses al CNAE llistat per la Generalitat: http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/intern/preguntes-frequents-sobre-els-ajuts-de-suport-a-la-solvencia/preguntes-sobre-els-beneficiaris/llistat-de-cnae-acceptats-per-als-ajuts-de-suport-a-la-solvencia-empresarial-en-resposta-a-la-covid-19/index.html
-Hagin realitzat aquesta  activitat durant els anys 2019 i 2020 i la continuïn realitzant en l’actualitat.
-Es trobin en alguna d’aquestes situacions

 

a) Que apliquin règim de mòduls a l’IRPF durant els exercicis 2019 i/o 2020.
b) Que a la declaració de l’IVA  o tribut equivalent el volum d’operacions hagi disminuït en més d’un 30% respecte el 2019 (incloses les CB i Societats Civils).
c) Que siguin grups consolidats que tributin a l’IS pel règim de tributació consolidada i acreditin una disminució de l’activitat del grup de més d’un 30% el 2020 respecte al 2019.

 

Si es tributa per mòduls es podran rebre fins a 3.000€; la resta d’empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000€.

 

Si voleu que us tramitem l’ajut, podeu enviar un correu electrònic a mbou@curriusassociats.com.

 

Els nostres honoraris per fer aquest tràmit són de 150€ més IVA.